Política de privacitat i Avís legal

1. Titularitat del portal web 

El responsable d’aquest lloc web és SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (en endavant, “AGBAR”), amb domicili al Passeig de la Zona Franca, núm. 48, 08038 de Barcelona i NIF núm. A-08000234.

Les dades de contacte del responsable són les següents:

  • Domicili postal: Passeig de la Zona Franca, nº48, Barcelona

 

2. Condicions Generals d’ús del lloc web

Aquest avís legal (en endavant, condicions generals” o l’avís”) regula l’accés i l’ús de la pàgina web.

Qualsevol persona que accedeixi al web tindrà la consideració d’usuari el qual s’obliga al compliment de les condicions generals vigents en cada moment.

L’ús d’alguns serveis que s’ofereixen en aquest lloc web pot estar sotmès a condicions particulars pròpies que, en alguns casos, substitueixen, completen o modifiquen aquest avís. Amb anterioritat a l’ús d’aquests serveis, l’usuari ha de llegir atentament i acceptar les condicions particulars corresponents.

El web està adreçat a usuaris majors d’edat. Conté informació relacionada amb els serveis d’AGBAR d’interès per a clients o futurs clients d’aquesta companyia.

El web permet la realització de determinades gestions en línia. Qualsevol tràmit fet a través del web ha de ser efectuat en nom propi, garantint que la informació que, si escau, es faciliti ha estat obtinguda per mitjans lícits i que es correspon amb la situació real de l’usuari.

S’admetran tràmits fets en nom de tercers en cas de:

  • Persona amb l’autorització expressa del titular.
  • Representants i persones de contacte degudament acreditades de persones jurídiques.
  • Administradors de finques col·legiats que actuen en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

Està prohibit utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per a AGBAR o qualsevol tercer. En utilitzar el lloc web, l’usuari es compromet a no practicar cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos o els drets d’AGBAR o de tercers; que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedeixi, de qualsevol manera, utilitzar el lloc web normalment.

AGBAR adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són completament fiables i que, per tant, AGBAR no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i en els fitxers que contenen.

AGBAR es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ, l’estructura i el disseny del lloc web sens perjudici de les obligacions que derivin de la normativa sobre protecció de consumidors i usuaris o altres normes aplicables.

 

 

3. Drets de propietat industrial i intel·lectual

AGBAR té la propietat exclusiva de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, a més de tota la informació que conté el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que hi aparegui), o bé posseeix els drets suficients per fer-ne ús.

Els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts o elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen, en tot moment i amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tothom, a AGBAR, incloent-hi qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i altres materials creats, editats o modificats per l’usuari. L’usuari no podrà utilitzar les marques registrades per AGBAR, els noms comercials, els dissenys i el know-how, com tampoc cap altre signe distintiu d’AGBAR, sense el seu consentiment previ i exprés.

L’usuari no podrà modificar ni reproduir, parcialment ni totalment, aquesta informació sense el consentiment previ i exprés de AGBAR. Amb caràcter enunciatiu però no limitador:

  1. L’usuari no està autoritzat a suprimir, eludir ni manipular el copyright ni altres dades identificadores dels drets de AGBAR, ni tampoc cap altre mecanisme de protecció.
  2. L’usuari no està autoritzat a desmuntar, descompilar ni invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del lloc web. Tota la informació del lloc web està protegida pels drets d’autor. La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest lloc web, la revenda, a més de la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’AGBAR, donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment. Les marques (els signes distintius i els logotips) que apareixen al lloc web són de titularitat exclusiva d’AGBAR i estan degudament registrades o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus propietaris respectius i legítims.

 

4. Exclusió de garanties i responsabilitats

AGBAR no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del seu web, llevat que es disposi una altra cosa en les normes de protecció de consumidors i usuaris aplicables. Especialment, AGBAR no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços que conté aquest lloc web i que poden dirigir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. AGBAR no respon dels continguts, ni de l’estat dels llocs ni de les pàgines web esmentats, l’accés als quals, a través d’aquest lloc web, tampoc no implica que AGBAR en recomani o n’aprovi els continguts. AGBAR no es fa responsable dels danys o els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir per les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes que resultin del mal funcionament o de l’ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui l’efectua. AGBAR no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació. AGBAR no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al programari o al sistema informàtic de l’usuari, ni tampoc als fitxers o als documents que hi tingui emmagatzemats, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador que l’usuari ha utilitzat per connectar-se als serveis i als continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades. En qualsevol cas, correspon a l’usuari disposar d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics nocius.

 

5. Hiperenllaços i llocs enllaçats

L’usuari que pretengui establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al lloc web d’AGBAR ha d’obtenir una autorització prèvia i per escrit d’AGBAR. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AGBAR i el propietari del lloc o de la pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per part d’AGBAR dels seus continguts o serveis. En tot cas, AGBAR es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o dels continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç.

Al lloc web d’AGBAR es posen a disposició de l’usuari, únicament per a la cerca i l’accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles a internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, enllaços o botons), directoris o instruments de cerca que permeten a l’usuari accedir a llocs o portals d’internet pertanyents o gestionats per tercers (llocs enllaçats). AGBAR no ofereix ni comercialitza per si mateixa o a través de tercers la informació, els continguts i els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, ni supervisa ni controla de cap manera els continguts, ni els serveis ni tampoc cap material de cap naturalesa que continguin. En conseqüència, l’usuari assumeix de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través d’aquests.

L’existència de llocs enllaçats no pressuposa, en cap cas, la formalització d’acords amb els responsables o els titulars d’aquests llocs, ni tampoc la recomanació, la promoció o la identificació d’AGBAR amb les manifestacions, els continguts o els serveis que s’hi ofereixen.

 

6. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Llevat que s’indiqui el contrari en les normatives de protecció de consumidors i usuaris aplicables, AGBAR i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona, per a totes les qüestions que poguessin sorgir o accions derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, l’aplicació, el compliment o l’incompliment del que s’estableix aquí.